Μηχανή Πλάσεως Ζύμης με 4 κύλινδρους του Οίκου Disval

H μηχανή αυτή έχει 4 ρυθμιζόμενους κυλινδρους.

Ανάλογα με τη πίεση που ρυθμίζουμε με το πρώτο πηδάλιο κανονίζουμε το μήκους του παραγόμενου κομματιού. Περισσότερη ασκούμενη πίεση έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή κομματιού μεγαλύτερου μήκους και αντίθετα.

Με το δεύτερο πηδάλιο είναι δυνατή η αποφυγή αλλοίωσης της μορφής του κομματιού κατά την έξοδο του από τη μηχανή.